Koszyk

Ilość produktów: 0

Wartość koszyka: 0

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.mtodd.pl, zwany dalej Sprzedawcą, prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży książek, czasopism, obrazów i bibelotów. Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo TWINS s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dymńskiej 6a/146. NIP 525-15-13-716 REGON 011882738. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji:
Wydawnictwo TWINS s.c. ul. Dymńska 6a/146. 01519 Warszawa

Adres do zwrotu towaru jak wyżej

Konto bankowe Sprzedawcy: Wydawnictwo TWINS s.c. ul. Dymńska 6a/146. 01519 Warszawa

Nr: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019

Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej mtodd@mtodd.pl lub na numer telefonu 022-40-587-40.
Realizacja sprzedaży w sklepie www.sklep.mtodd.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Klient rejestrując się w Sklepie www.sklep.mtodd.pl akceptuje poniższy regulamin. Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.mtodd.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania ich.

Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – Wydawnictwo TWINS s.c. ul. Dymńska 6a/146. 01519 Warszawa,
Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sklep.mtodd.pl
Klient [Zamawiający/ Kupujący/ Użytkownik] osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
Towar produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.mtodd.pl.
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej
Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II Zamówienia

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

  1. Poprzez konto po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej sklepu www.sklep.mtodd.pl
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mtodd@mtodd.pl
  3. Telefonicznie pod numerem 22 40 587 40.

Aby rozpocząć korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.mtodd.pl i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, konieczne jest dokonanie przez Użytkownika jednorazowej rejestracji, poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie przycisku "zarejestruj" umieszczonego pod formularzem  i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu. 

Rejestracja Użytkownika zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość zwrotna zawierać będzie link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Użytkownika uaktywni konto Użytkownika w sklepie www.sklep.mtodd.pl i pozwoli na rozpoczęcie dokonywania zakupów za jego pośrednictwem. 

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu i nierealizowania zamówień po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

Klientów korzystających z usług sklepu www.sklep.mtodd.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu Klient kompletuje zamówienie poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail ze specyfikacją zamówienia zatytułowany „Wydawnictwo TWINS – Specyfikacja zamówienia nr...” . Fakt złożenia przez Klienta zamówienia jest potwierdzany przez system automatycznie drogą elektroniczną. Potwierdzenie dostępności zamówionego Towaru oraz przyjęcie zamówienia do realizacji dokonuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zamówienia są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie na koncie sklepu.

Anulowanie przez Klienta zamówienia powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży wystawionym na życzenie Klienta. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

Z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie oraz z chwilą potwierdzenia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedawcę przyjęcia jego zamówienia do realizacji, zawierającego w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Kupującego oraz koszty i adres do wysyłki, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

Zamówienia i zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej mtodd@mtodd.pl lub na numer telefonu +48 (22) 40 587 40.

III Ceny i Dostawa

Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ale nie zawierają kosztów wysyłki. Jeżeli wszystkie wybrane produkty są dostępne Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu w dni robocze (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności).

Wysyłka zamówionych towarów odbywa się niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia.

Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego.

Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu lub brak produktu wskazanego w zamówieniu zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

IV Płatności

Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. www.sklep.mtodd.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Czas na dokonanie przelewu 5 dni roboczych.

V Prawo odstąpienia od umowy

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm)+Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty odbioru Towaru na adres: Wydawnictwo TWINS s.c. ul. Dymńska 6a/146. 01519 Warszawa lub na adres mailowy mtodd@mtodd.pl.

Zwracany Towar prosimy bezpiecznie zapakować oraz odesłać kompletny, bez śladów użytkowania z dołączonym oryginałem dokumentu sprzedaży, na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu). Zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto.

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

VI Reklamacje

Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora danego towaru. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.)+oraz uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem.

Reklamacja wymaga zgłoszenia obsłudze Sklepu (telefonicznie lub na adres e-mail informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym oraz oryginałem dowodu zakupu na adres do zwrotu towaru. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta.

VII Niezgodność towaru z warunkami umowy

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)+nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na poinformowanie Sprzedawcy i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

VIII Ochrona Danych Osobowych

Każdy użytkownik serwisu www.sklep.mtodd.pl rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie w bazie klientów, przez firmę Wydawnictwo TWINS s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dymńskiej 6a/146. NIP 525-15-13-716 jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do  realizacji zamówień.

Użytkownik serwisu www.sklep.mtodd.pl ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich  modyfikowania a także żądania ich usunięcia z bazy klientów.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" ,(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych.

Użytkownik serwisu www.sklep.mtodd.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail powiadomień  związanych z promocjami (newsletter). W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z dalszej subskrypcji newslettera.

IX Postanowienia końcowe

Administracja serwisu www.sklep.mtodd.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku  postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176)

Regulamin obowiązuje od 01.11.2012.

Do zarejestrowania się w sklepie internetowym www.sklep.mtodd.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

Copyright © 2021 Margaret Todd - sklep internetowy

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.